Gezondheids Protocol  COVID-19

Algemene Hygiëne en Veiligheid regels  in de Gastouderopvang

 • In de opvang is 1,5 meter afstand houden niet altijd mogelijk. Volwassenen onderling houden dit wel aan. Aan kinderen tot 4 jaar wordt het zoveel mogelijk spelenderwijs geleerd en aan kinderen vanaf 4 jaar wordt het uitgelegd en zoveel mogelijk toegepast.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en in het basisonderwijs.
 • Haal- en brengmomenten worden gecoördineerd zodat ouders elkaar niet tegen het lijf lopen en er afstand wordt bewaard. Iedere gastouder heeft hier een eigen visie op en hanteert een protocol wat bij haar past en is gecommuniceerd met de ouders en kinderen.
 • Er wordt gewerkt volgens de hygiëne regels zoals we dat ook gewend zijn. Zie bijlage hygiëne richtlijnen GGD.

 

Gezondheidsregels kinderen

 • Kinderen van 0-4 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool mogen met een neusverkoudheid naar de gastouderopvang, behalve: o als zij koorts (vanaf 38 graden Celsius) of andere klachten passend bij COVID-19 hebben; o als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie; o als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid.
 • Kinderen vanaf groep 3 met de volgende klachten blijven thuis bij de volgende klachten: o Neusverkoudheid o Loopneus o Niezen o Keelpijn o Hoesten o Verhoging tot 38 graden Celsius of koorts (38 graden Celsius of hoger) o Plotseling verlies van reuk of smaak
 • Gebruik bij twijfel de beslisboom van het RIVM en/of raadpleeg Bij de hand. augustus 2020
 • Als een school niet met reguliere klasindeling werkt, geldt de leeftijdsgrens tot en met 6 jaar, ook voor de gastouderopvang.
 • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben of een negatieve testuitslag hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.
 • Als iemand in het huishouden van het kind verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis.
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen negatief getest is voor COVID19, of als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen positief getest is voor COVID-19, moeten kinderen wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven.
 • Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit een herkenbaar beeld is, dan kan het kind na overleg tussen ouder en gastouder naar de opvang. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Het RIVM heeft een handreiking opgesteld en de lokale GGD kan advies geven in specifieke situaties, zie https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen.
 • In het geval van (verdenking op) het coronavirus meldt de gastouder het bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding als er 3 of meer kinderen zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Ook wordt Bij de hand op de hoogte gebracht. Zo nodig kan de gastouder/het gastouderbureau ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar de opvang mag komen. De GGD stelt vervolgens een onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen af. Zie hiervoor het RIVM-testbeleid.
 • Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar geldt als uitzondering dat zij wel naar de buitenschoolse opvang en gastouderopvang (en naar school en sport) mogen, tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid. Ouders mogen hun kinderen echter tijdens hun eigen 10 dagen thuisquarantaine niet halen of brengen. Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderdagopvang of gastouderopvang mogen. augustus 2020

 

Gezondheidsregels gastouders/nanny

Werken in de kinderopvang dus ook als gastouder/nanny valt onder één van de cruciale beroepen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het RIVM:

 • Bij gastouderopvang in eigen huis geldt: wanneer een gastouder of huisgenoot van de gastouder verkoudheidsklachten en koorts of koorts (38 graden Celsius of hoger) heeft, kan er geen opvang worden geboden. In afwijking hierop geldt dat als de eigen kinderen van de gastouder van 0 tot 4 jaar of in groep 1 en 2 van de basisschool neusverkoudheidsklachten hebben, zoals eerder beschreven, de gastouder wel opvang mag blijven bieden.
 • Bij gastouderopvang bij de kinderen thuis geldt: als één van de leden van het vraaggezin verkoudheidsklachten en/of koorts (38 graden Celsius of hoger) heeft, kan er geen opvang worden geboden. Voor de gastkinderen gelden de regels zoals bovenstaand toegelicht.
 • Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met corona-gerelateerde klachten zich laten testen. Het gaat om (milde) klachten als: o hoesten; o neusverkoudheid; o loopneus; o niezen; o keelpijn; o hoesten; o verhoging of koorts (vanaf 38 graden); o plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Gastouders kunnen sinds 1 juni rechtstreeks een afspraak maken bij de GGD. Zie voor meer informatie https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
 • Totdat de uitslag van de test bekend is ontvangt de gastouder geen kinderen of andere volwassenen thuis/ biedt geen gastouderopvang bij de kinderen thuis. o Indien de test negatief is, kan de gastouder weer aan het werk met in achtneming van algemene hygiënemaatregelen. o Indien de test positief is, is er geen gastouderopvang mogelijk voor tenminste 7 dagen. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de gastouder weer aan het werk.
 • In het geval dat een gastouder besluit om niet getest te worden, mag de gastouder weer aan het werk als zij tenminste 24 uur klachtenvrij is.
 • Indien de huisgenoot/lid van het vraaggezin getest wordt, kan er geen opvang geboden worden tot de testuitslag van de huisgenoot bekend is.
 • Als de testuitslag negatief is of als iedereen binnen het huishouden/vraaggezin 24 uur geen klachten heeft, mag de gastouder weer aan het werk.
 • Als iemand in het huishouden van de gastouder/lid van het vraaggezin getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de gastouder wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is. De opvang moet dan 10 extra dagen gestaakt worden. Dit is langer dan de 7 dagen als de gastouder zelf positief is getest, vanwege de incubatietijd). Zie voor informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
 • Gastouders die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst), kunnen niet worden verplicht opvang te bieden. augustus 2020
 • Gastouders met gezinsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst), kunnen niet worden verplicht opvang te bieden.
 • Gastouders die zwanger zijn voeren vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen (hier bedoelt men ook kinderen) te houden. De gastouder gaat hierover in overleg met haar verloskundige/ gynaecoloog. Toevoeging van Bij de hand: Bovenstaande is geen wettelijk voorschrift. Immers als je het goed leest zou het betekenen dat er geen opvang mogelijk is als er geen afstand kan worden gehouden. Iets wat met kinderen onmogelijk is behalve als ze al iets ouder zijn. Gebruik je gezonde verstand en bewaak je eigen grenzen en die van je kindje goed. Houd goed overleg met je verloskundige/ gynaecoloog en stop gewoon op tijd.
 • Gastouders die terugkeren uit een land of gebied met een oranje of rode risicokleur, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Gastouders kunnen in deze periode geen opvang bieden. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. Hygiënemaatregelen: Gastouders dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Maak extra vaak de materialen schoon waar kinderen gebruik van maken en de plekken die vaak aangeraakt worden. Wees terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging door inname van deze middelen. Handenwassen voldoet bij de preventie van besmetting.

 

Diverse handige informatie sites:

 • Sinds 1 juni kan iedereen in Nederland met klachten getest worden door de GGD. Zie https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
 • Het RIVM heeft een handreiking opgesteld bij neusverkouden kinderen. Zie voor deze handreiking https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
 • In samenwerking met BOINK (belangenvereniging ouders in kinderopvang) is er een extra tool ontwikkeld om te bepalen of een kind wel of niet naar de opvang kan komen. Voor de werking van deze regels zie ook de ‘beslisboom neusverkouden kinderen toelaten op kinderopvang’ en ‘beslisboom bij terugkeer uit oranje of rood gebied’
 • Hygiënerichtlijn kinderopvang ter voorkoming van besmetting met Corona concrete handvatten voor adviezen aan houders

Bekijk ook: