Wat is een gastouderbureau

Een gastouderbureau is de tussenpersoon tussen ouders van opvangkinderen en de gastouder. Het gastouderbureau begeleidt ouders in hun zoektocht naar een geschikte opvang en gastouders in hun zoektocht naar werk.

Verantwoordelijkheden gastouderbureau

Een gastouder is wettelijk verplicht om zich bij een gastouderbureau in te schrijven. Het bureau helpt de gastouder vervolgens om aan alle wettelijke eisen voor gastouderschap te voldoen. Het gastouderbureau is namelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit, professionaliteit en veiligheid van de gastouderopvang.

De kwaliteitseisen en regels waar een gastouderbureau zich aan moet houden, zijn opgenomen in een Algemene Maatregel van Bestuur, een ministeriële regeling en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Volgens de AMvB en de ministeriële regeling heeft een gastouderbureau de volgende verantwoordelijkheden:

  • Beoordelen of een gastouder zich houdt aan een verantwoorde samenstelling van de groep opvangkinderen
  • Beoordelen van de kwaliteit van de opvanglocatie
  • Beoordelen van de deskundigheid van de gastouder
  • Begeleiding en bemiddeling voor de gastouder, ten minste 16 uur per jaar. Veel gastouderbureaus bieden hun gastouders cursussen en opleidingen, om zo hun kennis van kinderopvang up-to-date te houden.
  • Regelen van betalingen tussen gastouders en ouders van opvangkinderen

Eisen aan gastouder

Een gastouder dient aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen voordat hij of zij in het bestand van het gastouderbureau kan worden opgenomen. Een gastouder moet bijvoorbeeld in het bezit zijn van een passend diploma en een certificaat Eerste Hulp aan kinderen en een Verklaring Omtrent het Gedrag. Past de gastouder op meer dan drie kinderen tegelijk, dan moet er bovendien altijd een tweede volwassene beschikbaar zijn die in geval van nood binnen 15 minuten bij de gastouder aanwezig kan zijn.

Risico's gastouderopvang

Naast de gastouder zelf, wordt ook de opvanglocatie beoordeeld door het bureau. Eventuele risico’s bij de gastouderopvang dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Een zogenoemde risico-inventarisatie bevat bijvoorbeeld de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid voor alle ruimtes waarin de kinderen komen tijdens opvanguren. Denk aan de woonkamer, slaapkamer en buitenspeelruimtes. De risico’s die hierin worden meegenomen zijn bijvoorbeeld gevaar op verwonding, vallen, verbranding, vergiftiging, verdrinking, beknelling, botsing, stoten en snijden. Zijn er eerder kinderen gewond geraakt in de opvangruimtes, dan wordt hiervan een rapport opgesteld. Daarin staan ook de maatregelen die zijn getroffen om herhaling van het ongeval te voorkomen. Het gastouderbureau en de gastouder horen beiden op de hoogte zijn van de risico-inventarisatie.

Inschrijving gastouderbureau

Het bureau helpt de gastouder dus om aan alle wettelijke eisen voor gastouderschap te voldoen. Daarnaast helpen zij de gastouder en de ouders van opvangkinderen met het vinden van een geschikte match en regelen zij al het papierwerk.

Schrijven ouders zich in bij het gastouderbureau, dan vindt er eerst een intakegesprek plaats waarin de wensen van de ouders worden besproken. Vervolgens zorgt het gastouderbureau voor een koppeling met een geschikte gastouder. Dat gebeurt vaak middels een koppelingsgesprek waarbij zowel de ouders als de gastouder worden uitgenodigd. Het gastouderbureau stelt bij een geschikte match het contract op en sluit de overeenkomst. Tot slot zorgt het gastouderbureau voor een periodiek evaluatiegesprek tussen de ouders en de gastouder.

Tarieven

Ouders kunnen voor gastouderopvang kinderopvangtoeslag aanvragen. Hiervoor dient een gastouder wel te zijn ingeschreven bij een gecertificeerd gastouderbureau. De kosten voor een gastouder liggen vaak tussen de 5 en de 6 euro per uur. Voor gastouders is de kinderopvangtoeslaggrens gesteld op 6,27 euro. Hanteert het gastouderbureau een hoger uurtarief, dan betalen ouders het deel van de kosten boven de toeslaggrens altijd zelf.

 

 Wat is een gastouder 

Een gastouder is iemand die in gezinsverband betaalde kinderopvang verzorgt voor een kleine groep kinderen. Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tegelijkertijd opvangen. Het exacte aantal hangt af van de leeftijd van de kinderen. Een gastouder mag 5 kinderen opvangen jonger dan 4 jaar, 4 kinderen jonger dan 2 jaar of 2 kinderen jonger dan 1 jaar. Hierbij tellen de eventuele eigen kinderen van de gastouder onder de tien ook mee.

Wat doet een gastouder

Een gastouder vangt kinderen op in zijn of haar eigen gezin. Een gastouder doet dan ook alles wat de ouder zelf zou doen, zoals het kind verzorgen, eten geven, met het kind spelen en het naar bed brengen. Omdat een gastouder vaak meerdere kinderen tegelijk opvangt moet hij of zij goed het overzicht houden over de situatie. Zo wordt de goede sfeer onderling en de veiligheid van de kinderen bewaard.

Waar werken gastouders

Een gastouder past vaak in zijn of haar eigen huis op, waarbij de kinderen meedraaien in het huiselijke gezinsleven. Een gastouder kan ook bij (een van) de ouders thuis werken, maar de locatie moet wel altijd vaststaan. De locatie wordt namelijk gecontroleerd door de GGD om er zeker van te zijn dat de oppaskinderen genoeg speelruimte hebben, dat de locatie rookvrij is en dat er een slaapruimte is die passend is voor het aantal kinderen en hun leeftijd.

Hoe word je gastouder

Gastouders moeten aan een aantal wettelijk vastgestelde eisen voldoen. Een gastouder moet ingeschreven zijn bij een gastouderbureau en geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ook is het verplicht als gastouder in het bezit zijn van een relevant diploma van minimaal mbo 2 niveau en een (kinder)EHBO-certificaat of -diploma. Tenslotte moet de gastouder een Verklaring Omtrent Gedrag hebben.

Tarieven

Een gastouder is altijd aangesloten bij een gastouderbureau. De kosten voor de opvang bij een gastouder betalen de ouders van het oppaskind aan het gastouderbureau. Het kan zijn dat het gastouderbureau bemiddelingskosten rekent. Het bureau betaalt de gastouder vervolgens zijn of haar  uit. Dit is opgebouwd uit een vast uurtarief per kind. Dit ligt vaak tussen de 5 en 6 euro, afhankelijk van het gastouderbureau.

Omdat gastouderschap een geregistreerde vorm van kinderopvang is kunnen ouders hiervoor kinderopvangtoeslag krijgen. Ouders vragen dit aan bij de Belastingdienst binnen drie maanden nadat met opvang is begonnen.

Voor- en nadelen van een gastouder

Opvang bij een gastouder is kleinschalig, waardoor er vaak meer persoonlijke aandacht voor het kind is dan bijvoorbeeld op een kinderdagverblijf of BSO. Ook is een gastouder vaak flexibeler in opvangtijden. Bij een gastouder zijn wel minder kinderen aanwezig. Een kind heeft dus minder beschikbare speelmaatjes, zeker wanneer de leeftijden van de kinderen veel verschillen.

Wat is een nanny

Een nanny is een volwassen en gediplomeerde kinderoppas die bij een oppasgezin thuis komt oppassen. Daarbij neemt zij de rol van de ouders volledig over.

Wat doet een nanny

Een nanny doet alles wat er ook zou gebeuren als een van de ouders thuis zou zijn. De nanny haalt de kinderen uit bed, kleedt ze aan, brengt en haalt ze van school en zorgt ervoor dat ze naar sport of vriendjes worden gebracht. Ook huishoudelijke klusjes horen in de meeste gevallen bij het takenpakket. De nanny doet de was, maakt schoon en bereidt de maaltijden. Doordat de kinderen worden opgevangen in hun vertrouwde omgeving, zorgt een nanny voor rust en regelmaat. De kinderen hebben zo een normaal dagritme.

Hoe word je een nanny

Een nanny mag zichzelf niet zomaar zo noemen. Ervaring als babysitter of oppas is niet genoeg. De meeste nanny’s hebben een pedagogische opleiding of cursus gehad, waarin zij geleerd hebben om goed met kinderen om te gaan. Zeker nanny’s die zijn aangesloten bij een nannybureau of een kinderopvangorganisatie moeten verplicht beschikken over een passend diploma. Een voorbeeld hiervan is de opleiding MBO 2 Verzorgende en Helpende. Ook met sommige opleidingen in de zorg, pedagogiek of didactiek kun je aan het werk als nanny. De meeste bureaus stellen daarnaast een EHBO-certificaat verplicht.

Tarieven

Een nanny kost gemiddeld tussen de 15 en de 25 euro per uur. Daarvoor neemt een nanny de zorg voor alle kinderen binnen een huishouden op zich. Zeker voor gezinnen met meerdere kinderen is een nanny daardoor een voordelige vorm van kinderopvang. Wanneer de nanny is aangesloten bij een bureau of organisatie, komt een gezin in sommige gevallen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Of ouders wel of geen kinderopvangtoeslag ontvangen, is onder andere afhankelijk van het inkomen en het aantal uren waarop kinderopvang nodig is.